Bruggen
Lijn

Projecten

 • -Innovation Dock Almere

  Joris Escher is de initiator van het Innovation Dock Almere. (zie www.id-almere.nl) Het Innovation Dock Almere is een drijvend gebouw, samenwerkingsplatform en hotel ineen, met de ambitie om de transitie naar de circulaire en klimaatneutrale stad te versnellen. Lange termijn ambities moeten via korte termijn acties verwezenlijkt worden. Daarom laat het Innovation Dock Almere de kansen zien die er zijn om de veranderingen praktisch uitvoerbaar te maken en door te tonen dat innovaties doen wat ze beloven.
 • -Agenda 2050 IJsselmeergebied (2016) en IJsselmeertop 2016

  Het doel van de Agenda 2050 IJsselmeergebied is om een uitgebalanceerd lange termijn plan te maken dat recht doet aan alle onderliggende systemen (water, ecologie, infra, economie, energie, toerisme, landschap) en alle betrokken belangen (van overheden, belangenorganisaties, kennisinstituten en bedrijfsleven). Sturend op kansen voor elkaar versterkende functies (bv ecologie-energie of toerisme-visserij) heeft Escher, samen met I&M en Witteveen + Bos het denk- en samenwerkingsproces ontworpen en geleid. Hij was dagvoorzitter van drie opeenvolgende bijeenkomsten van elk 150 man. Escher was daarnaast dagvoorzitter van de IJsselmeertop 2016 in het Zuiderzeemuseum.
 • -Design thinking: Plastic Free Rivers Makathon (PWN, RWS, 2016)

  Samen met PWN en RWS heeft Escher deze prachtige prijsvraag begeleid. Het resultaat was een verzameling van 15 oplossingen om plastic uit rivieren te onderscheppen voordat het in zee, in de plastic soep terecht komt. Escher heeft 30 mensen opgeleid als Design Thinking-facilitator zodat de multidisciplinaire teams goed begeleid konden worden en zo hun creativiteit konden omzetten in effectieve plannen voor schone rivieren en schone oceanen. Escher heeft de bijeenkomsten als dagvoorzitter geleid.
 • -Mediator Bewoners en B&W van Gilze-Rijen (2016-2017)

  Bij een (schijnbare) belangentegenstelling tussen bewoners die het niet eens waren met de gemeente over de huisvesting van statushouders in hun buurt, heeft Escher in een aantal bijeenkomsten de partijen succesvol tot een gezamenlijke oplossing begeleid. Met o.a. de principes van de Mutual Gains Theory schept Escher ruimte en mogelijkheid om elkaar goed te begrijpen, waardoor emoties verminderen en oplossingen zichtbaar worden. Als mediator stuurt Escher op creatieve oplossingen en duidelijke afspraken.
 • -Visie Aanleg en Onderhoud RWS - 2020

  Escher heeft het proces om te komen tot een nieuwe visie op aanleg en onderhoud van RWS ontworpen en geleid. Met een brede groep directeuren en specialisten van RWS is in een periode van twee maanden een nieuwe visie ontwikkeld waardoor beter en flexibeler ingespeeld kan worden op de eisen van de markt, de omgeving en het milieu.
 • -Bredere toepassing Achteroeverconcept (RWS, Hoogheemraadschap NK, Deltares) – 2016

  Samen met Roel Doef heeft Escher met betrokken onderzoeksinstituten en overheden onderzocht waar het concept van Achteroevers nog meer kan worden toegepast. Het resultaat van het proces waren concrete nieuwe initiatieven gebaseerd op de successen van de Koopmanspolder (Andijk).
 • -Samenwerking RWS – ProRail (2017)

  Zoals Escher eerder de samenwerking tussen RWS en de RDW heeft helpen vormgeven, heeft hij als ontwerper en dagvoorzitter in twee grote bijeenkomsten de samenwerking van ProRail en RWS op het gebied van projectbeheersing begeleid. Met als doel om elkaar sterker te maken is in twee vruchtbare en grappige bijeenkomsten een samenwerkingsagenda gemaakt die uiteindelijk moet resulteren in gemengde projectteams van RWS-ers en ProRailers.
 • -MIRT-onderzoek Ecologisch Herstel Eems Dollard Estuarium (I&M)

  Een prachtig project waarin alle stakeholders samen een weg moesten vinden naar een breed gedragen set maatregelen voor het herstel van de ecologie van het Eems Dollard Estuarium. Samen met projectleider Regina Oosting en het team van Ministerie I&M en Provincie Groningen, hebben we een proces ontworpen gericht op een financierbare en haalbare oplossingenset. Geïnvesteerd is in het vertrouwen in elkaar en het inlevingsvermogen in elkaars motieven. Met creatieve werkvormen is gekomen tot een eerste categorisering en keuze van de maatregelensets.
 • -Implementatie Life Cycle Costing (2013-2015 RWS)

  Een verandertraject samen met Jasper Schavemaker (vanaf 2015: Leonore van der Meer) en zijn team dat diep ingrijpt op de cultuur van RWS. Alleen door goede samenwerking tussen de aanlegprojecten en beheer- en onderhoudsexperts en de markt kan adequaat gestuurd worden op Life Cycle kosten ten faveure van de Nederlandse burger. Interessant omdat RWS een grote verdien (of bespaar-)capaciteit heeft op dit onderwerp. Het onderste moet uit de kast worden gehaald, op gebied van gedragsverandering en inhoudelijke aanpassingen van denken en werken, om de complexe organisatie in beweging te zetten.
 • -Implementatie van de Awash Basin Authority, Ethiopië (UvW/Dutch Water Authority)

  Onder leiding van Rens Huisman van Waterschap Zuiderzeeland wordt een nieuwe bestuurlijke eenheid, als een waterschap, geïmplementeerd in Ethiopië. In dit project heeft Escher tot nu door een actiegerichte training op het gebied van stakeholdermanagement een bijdrage geleverd. De uitdaging lag in het in die mate overbrengen van inzichten dat ze direct vertaald konden worden naar actieplannen. Het onderwerp was stakeholdermanagement bij ‘watershed management’; samen met regionale en lokale bestuurlijke eenheden ervoor zorgen dat de maatregelen ter voorkomen van erosie worden bepaald. De resultaten moeten in de loop van 2015 zichtbaar worden.
 • -Samenwerking in de afvalwaterketen (2015, UvW, RWS-LEF)

  Binnen het verband Samenwerken aan Water wordt door 49 Nederlandse regio’s gewerkt aan het bereiken van Kosten-, Kwaliteits- en Kwetsbaarheidsdoelstellingen voor de afvalwaterketen, eea in het kader van het Bestuursakkoord Water. Samen Ruud van Esch van de Unie van Waterschappen en Guy Henckens (Brabantse Delta) hebben we een bijeenkomst bedacht en uitgevoerd voor 50 man om van ‘Plan naar Acties’ te gaan. De bijeenkomst was erop gericht om waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven te inspireren nog meer concrete vorm te geven aan de samenwerking.
 • -Adaptief waterbeheer: Natuurontwikkeling en waterberging in de Koopmanspolder

  Samen met project-inspirator Roel Doef (RWS); een prachtig pilotproject voor adaptief waterbeheer. Procesbegeleiding door met creatieve werkvormen en alle stakeholders ideeën en draagvlak te creëren voor de herinrichting van de Koopmanspolder. Getoond aan opdrachtgever (Provincie) dat er draagvlak kon ontstaan en zo de besluitvorming versneld. Verschillende functies gecombineerd, niet alleen natuurontwikkeling en waterberging (peilbeheer) maar ook energieopwekking, kunst, recreatie.
 • -Projectmanager en dagvoorzitter Open Data Estafette Water (NWP)

  In samenwerking met Bas Boterman (NWP). Rien Bout (I&M), Frans Lips (EZ) en Maartje Breeman (ECP) en Brigitte Cardous (LEF).
  Een interessant en innovatief project: waar kunnen Open Data bijdragen aan innovatieve oplossingen voor concrete vragen uit de waterwereld? Op uiteenlopende onderwerpen als waterkeringen, onderwatergeluid, scheepvaart, overstromingen, climate proof city. Door gerichte matchmaking zijn aanbieders van Open Data sets, vragers en ontwikkelaars in staat gesteld samen tot concrete toepassingen met Open Data te komen. Escher was procesbegeleider en dagvoorzitter, samen met Aleid Diepeveen van het NWP.
 • -Projectleider en dagvoorzitter Inspiratiecafé Kunst & Water (RWS - LEF)

  Een heerlijke bijeenkomst, georganiseerd met Theo Bergonje en Robert Verheule met kunstenaars en opdrachtgevers met de centrale vraag; Waar kunnen kunst en water elkaar versterken? In een spectaculaire omgeving (de serre van LEF) met veel afbeeldingen van openbare kunstwerken. De resultaten lagen in ideeën voor het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit met kunst en natuurlijk een aantal vitale contacten voor kunstenaars, overheden en markt.
 • -Facilitatie Kennisplatform Water, Programmering strategisch onderzoek (RWS-LEF)

  In meerdere bijeenkomsten met PBL, Deltares, NL Ingenieurs, EZ, WUR, WGC, IenM, DP, KNMI, RIVM, IPO, VNG, STOWA/UvW, KWR, Rioned komen tot een breed gedragen programmering strategisch onderzoek Water. Samen met Karin Olsthoorn en Olga Clevering.
 • -Strategie ontwikkeling Flood Control 2015 (Flood Control Consortium)

  Bepalen van de strategische koers van het consortium met alle leden. Ontwerp en uitvoering met Piet Dircke (Arcadis) en Ellen Tromp en Jos Maccabiani van Deltares.
 • -Innovatiebegeleiding Building with Nature Program/ Eco-engineering(Deltares)

  Mooi innovatie-traject, een serie bijeenkomsten: Met inspirator Mindert de Vries bij elkaar brengen van de zg gouden driehoek van Kennisinstituten, Overheden en Bedrijfsleven. Steeds op creatief zoek naar cases en pilots voor bredere toepassing van Building with Nature-oplossingen. Workshops gericht op alliantievorming, pilotmogelijkheden en perspectieven op bredere toepassing.
 • -Opzet netwerk Waterbeheerders ontmoeten Waterbeheerders; WOW

  Samen met Astrid Meijer en Kim Hoedemakers en een breed samengestelde projectgroep vanaf het eerste begin de opzet van het netwerk Waterbeheerders Ontmoeten Waterbeheerders ontworpen en begeleid. (WOW). Van missie/visie/strategie bepaling met alle stakeholders tot en met de eerste grote landelijke dag voor alle waterbeheerders.
 • -Innovatiebegeleiding Smart Soils Programma (Deltares)

  Met Maya Sule en Gerard van Meurs. Creatieve zoektocht met Gouden Driehoek naar toepassingsmogelijkheden en pilotkansen.
 • -Innovatie in het Delta Programma

  Een bijeenkomst met Deltacommissaris en directeuren van de deelprogramma’s om in grote lijnen te bepalen hoe het Deltaprogramma omgaat met Innovatie (innovatieparagraaf in het PvA van de deelprogramma’s). Voorbereid en uitgevoerd met Marco Hofman en Michaël Bentvelzen.
 • -Sanering van de Utrechtse Vecht (I&M)

  Een interessante casus; Moest de ingekapselde laag van vervuiling die eeuwen terug heeft plaatsgevonden worden weggehaald en losgewoeld of niet? Rijk, Provincie en Hoogheemraadschap hadden eerst verschillende inzichten.
  Op een prachtige locatie aan de Vecht samen met Pieter den Besten een aantal workshops opgezet en gefaciliteerd die (uiteindelijk) hebben geleid tot overeenstemming en actie (sanering).
 • -Overige waterprojecten:

  Opzetten Community of Sluizenprogramma met Jacqueline te Lindert (RWS)

  Grondstoffen uit afvalwater; creatieve zoektocht naar toepassingsmogelijkheden en pilotkansen.met André Struker (Waternet)

  Facilitatie Versnelling van Water Innovatie met Udo Greuter en Lija van Vliet

  Contractvorming bij Innovatieve Dijkverbetering; bestuurdersbijeenkomst (Waterschap Rivierenland)
 • -Ontwerp en uitvoering Spelsimulatie Contractefficiency (RWS)

  Escher Water Projects werkt graag met simulatiespelen omdat het zo’n effectieve hulpmiddel is voor verandering: Instant inzicht in elkaars en eigen gedrag zorgt ervoor dat de consequenties van de beoogde verandering ter plekke worden ervaren door de betrokkenen. Met Mark Zwaan en Hans van der Togt (RWS) en het team van RWS ZN hebben we een nabootsing gedaan van de nieuwe manier van werken van interne opdrachtgeverschap van Beheer&Onderhouds- (prestatie-) contracten bij RWS. In deze snelkookpan-omgeving werd snel duidelijk waar bijgestuurd moest worden en waar de opleidings- en informatiebehoeften lagen bij de spelers. Zeer bruikbaar in stakeholder-processen.
 • -Implementatie Value Engineering (RWS)

  Het interessante van Value Engineering is de combinatie van functioneel denken en creativiteit. Als je met een team kijkt naar wat een object/traject moet doen ipv van wat het is, komt er veel ruimte voor creatieve oplossingen.
  Bij de implementatie bij RWS hebben we met projectleider Anand Ramdien aangestuurd op inbedding van Value Engineering in RWS-processen en uitvoering van zoveel mogelijk VE-studies in projecten.
 • -En verder:

  Dagvoorzitter Open Data for Smart Cities (I&M, EZ, ECP, Brand Communication)

  Verbetertraject, incl spelsimulatie van de Industriële Automatiseringsketen van RWS (RWS-LEF)

  Ontwikkeling wederzijdse strategie RWS en ProRail voor duurzaamheid

  Facilitatie Duurzame Energie op RWS Areaal (RWS)

  Begeleiden Duurzaam Inkopen (RWS)
 •  

  Ontwikkelen Visie Airport of the Future (TU Delft)

  Opzetten Community of Practice LCC (RWS)

  Begeleiden Network Delta Technology

  Opzetten Water Innovatie Community

  Ontwikkelen en uitvoeren cursus Facilitatie-skills voor Value Engineering’ (2014-2015, DACE)
 •  

  Ontwikkelen en uitvoeren cursus ‘Stakeholders Dialogues’ (Ethiopia, Awash Basin Authority)

  Ontwerp en dagvoorzitter NVDO-conference over Risk-based Infra Management (RWS - LEF)